การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   12 พ.ค. 64 22
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 2564-2566   5 พ.ค. 64 39
ประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 63 21