ประชุม พิจารณาแผนออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างบิ๊กซี


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ประชุม พิจารณาแผนออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างบิ๊กซี
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับวัดแกงเลี้ยวและกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยพระมหาสำราญ สุเมโธ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ อสม CM CG CCG ร่วมประชุม พิจารณาแผนออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากได้รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจากห้างบิ๊กซี โดยมอบผ่านวัดแกงเลี้ยว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 1 มิถุนายน 64   View : 51