ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาการศึกษา
4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5การพัฒนาเกษตรกรรม
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
8.การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
9.การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 214