การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (งบอุดหนุน)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (งบอุดหนุน)

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร  มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และข้าราชการ ร่วมประชุมโครงการ ก่อสร้างถนนคสลเทศบาลตำบลหนองใหญ่ครั้งที่ ๑ (งบอุดหนุน) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗และข้อ ๑๗๖  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสโดย : Irene   วันที่ : 21 พฤษภาคม 64   View : 103
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :