เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
ซื้อกระจกโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.50 เมตร หนา 5 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลางบนโล่ง ล่างบานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อตู้้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาซิวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น(ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 (ซอยศรีมงคลชัย) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2566
ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงพื้นที่ลงหินคลุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ (บ้านตาโกน) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ซื้อบั้งไฟ จำนวน 3 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ซื้อบั้งไฟ จำนวน 3 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ซื้อบั้งไฟ จำนวน 3 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำพร้อมติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ซื้อบั้งไฟเอ้งาม จำนวน 1 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2566
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง อาคารห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟตะไล จำนวน 2 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566