เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ ใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
ซื้อบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านแกงเลี้ยว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านแกงเลี้ยว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคน ๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.6878 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.6878 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.6878 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 11 มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๙๘-๒๑ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ - บ้านวัด ตำบลตาโกน ช่วงที่ กม.๐+๐๐๐ - ๑+๑๔๕, ๑+๗๗๕ - ๒+๕๒๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 11 มี.ค. 2567
จ้างโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปา แบบออฟไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
จ้างจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567
จ้างจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายบ้านหนองดุม หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง โครงการเมืองจันทร์ เทราะมอไฮ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดีตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์เทราะมอไฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566