เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2566
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง อาคารห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟตะไล จำนวน 2 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า 480 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้อแผงกั้นเหล็กจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2566
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า 480 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า 480 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
จ้างรถบัสปรับอากาศ Vip 2 ชั้น จำนวน 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองผำ หมู่ 2 - บ้านปลาซิว หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายผิวจราจร ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 31 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารถวายเพลพระและเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
จ้างจัดทำแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 198-34 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านหุ่งคำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๙๘-๒๑ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ - บ้านวัด ตำบลตาโกน ช่วงที่ กม.๐+๐๐๐ - ๑+๑๔๕, ๑+๗๗๕ - ๒+๕๒๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้านปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วง กม. 0+000-0+751 กว้าง 4.00,5.00,6.00 เมตร ยาว 751 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,704 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 198-34 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านหุ่งคำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 198-34 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านหุ่งคำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2565
จ้างเวที เครื่องเสียง ในโครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดีตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์เทราะมอไฮ) วันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2565