เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายจำรัส บุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0910138231


นางราตรี เวชกามา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0640965209


นายจำรัส บุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0910138231


นายบุญเลี้ยง สุทธปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
เบอร์โทร : 0982265869


นางสาวปรียนันท์ มะโนรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 064-5820517