เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบล หนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 296
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีละเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) 31 ม.ค. 2566 187
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ม.ค. 2566 238
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 24 ม.ค. 2566 215
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ 198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) ที่ 11 – บ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,858 เมตร ค่าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมือง 23 ธ.ค. 2565 213
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟราสติกรหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า)หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่อำเภอเมื 7 ธ.ค. 2565 254
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 30 พ.ย. 2565 303
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางสกท 198-34 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ บ้านหุ่งคำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตรยาว 724 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตรด้วยวิธีประ 28 พ.ย. 2565 167
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 135
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 129
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ต.ค. 2565 144
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ต.ค. 2565 129
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 140
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษกว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร น้าเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรื 18 ก.ค. 2565 216
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565 162
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 19 พ.ย. 2564 195
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 9 ก.ย. 2564 183
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็ก บ้านอะลาง หมูที่ 3-บ้านบก ตำบลเมืองจันทร์ 3 มี.ค. 2564 363
ประกวดราคาจ้าง-บ้านเขวา-ม.8-บ้านแต้ 29 ธ.ค. 2563 361
ประกวดราคาจ้างบ้านปลาซิวน้อย-ม.9-บ้านหนองหว้า 29 ธ.ค. 2563 339
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านปลาซิวน้อย-ม.9 (1) 29 ธ.ค. 2563 404
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านหนองผำ-ม.2-บ้านโนนดู่-ม.11 29 ธ.ค. 2563 364
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 ม.ค. 2563 321
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 มิ.ย. 2561 380
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 2561 246
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านเขวา-หมู่ที่-8 26 เม.ย. 2561 222
โครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 2561 220
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 2560 231
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 2560 240
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองดุม-หมู่ที่-4 8 ธ.ค. 2560 234