เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบล หนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 52
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีละเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) 31 ม.ค. 2566 30
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ม.ค. 2566 56
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 24 ม.ค. 2566 43
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ศก.ถ 198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) ที่ 11 – บ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,858 เมตร ค่าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมือง 23 ธ.ค. 2565 44
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟราสติกรหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า)หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่อำเภอเมื 7 ธ.ค. 2565 62
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 30 พ.ย. 2565 102
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางสกท 198-34 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ บ้านหุ่งคำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตรยาว 724 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตรด้วยวิธีประ 28 พ.ย. 2565 68
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 70
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 63
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ต.ค. 2565 65
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ต.ค. 2565 60
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 28 ต.ค. 2565 58
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษกว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร น้าเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรื 18 ก.ค. 2565 113
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565 89
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 19 พ.ย. 2564 113
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 9 ก.ย. 2564 110
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็ก บ้านอะลาง หมูที่ 3-บ้านบก ตำบลเมืองจันทร์ 3 มี.ค. 2564 272
ประกวดราคาจ้าง-บ้านเขวา-ม.8-บ้านแต้ 29 ธ.ค. 2563 280
ประกวดราคาจ้างบ้านปลาซิวน้อย-ม.9-บ้านหนองหว้า 29 ธ.ค. 2563 244
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านปลาซิวน้อย-ม.9 (1) 29 ธ.ค. 2563 321
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านหนองผำ-ม.2-บ้านโนนดู่-ม.11 29 ธ.ค. 2563 271
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 ม.ค. 2563 236
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 มิ.ย. 2561 296
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 2561 164
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านเขวา-หมู่ที่-8 26 เม.ย. 2561 146
โครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 2561 146
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 2560 158
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 2560 165
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองดุม-หมู่ที่-4 8 ธ.ค. 2560 162