เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปรียนันท์ มะโนรัตน์
นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0645820517


นางจรูญรัตน์ ศรีละพันธ์
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0823755187


นางสาววารีวรรณ สมศรี
ครู
เบอร์โทร : 0990802589


นางศิริพร อินนอก
ครู
เบอร์โทร : 0902592989


นางสาวยุพา มโนรัตน์
ครู
เบอร์โทร : 0831501312


นางเพ็ญจันทร์ บุบผา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 064-0307686


นางสาวนวลจันทร์ สมศรี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 084-6078395


นางสาวอัมพวรรณ สมศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-5512006


นางนงค์ศรี อินตะนัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 086-4460752


นางสาวชาลิสา อุตะพันธ์
คนงานทัวไป
เบอร์โทร : 063-9398125


นางอึง มานะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 065-3013725


นางศรีสง่า โตเปี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 094-8212412


นางสาวมะณี ศรีสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-4847977