เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 86

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ระบบการระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และสอดคล้องกับผังเมืองที่วางไว้

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นในปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอีทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้วเพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่ง

3.การพัฒนาการศึกษา

3.1ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรองรับประชาคมอาเซียน

3.2พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3.3ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ

4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.1รณรงค์ปลูกจิตสำนึก หรือสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล

4.2จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความร่มรื่นสวยงาม ลดภาวะ โลกร้อน

5.การพัฒนาเกษตรกรรม

5.1การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

5.2การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์

5.3การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.4การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5.5การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

5.6การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

5.7การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตั้งแต่ตั้งครรภ์ พัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม

6.2ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน

6.3พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการ ความสามารถในการพัฒนาแบบองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

6.4พัฒนากระบวนการทำงานเน้นเชิงรุก โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีประชาคม/เครือข่ายองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ศูนย์การเรียนชุมชนฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

6.5จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามระบบหลักวิชาการ

6.6ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาการให้บริการสาธารณะสุข

7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

7.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

7.2สร้างกลไกการพัฒนาชุมชนแห่งความพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักการดำรงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง

8.การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

8.1ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น

8.2ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

8.3ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

9.การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

9.1ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาล และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ทุกภาคส่วน ในการเสนอแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

9.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน

9.3 สร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ให้ทันสมัยเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 651