เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายจำรัส บุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0910138231


จำเอกเจริญ ไชยโย
นิติกร
เบอร์โทร : 0942947763


นางสาวจันทร์จิรา โสแท่น
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0933928326


นางสาววัลฤดี มะโนรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0868741170


นางประยูรศรี วิญญายงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0958276919


นายศุภรัตน์ สอนศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เบอร์โทร : 0918316645


นายณรงค์ชัย แจ่มจริสเชือสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0831009854


นางสาวหนึงฤทัย น้อยอำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0990932010


นายพรประดิษฐ์ เมืองจันทร์
นางการภารโรง
เบอร์โทร : 0883500229


นายจรัญ มะโนรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0986044118


นางกรติกา สกุลบริบาลกุล
แม่ครัว
เบอร์โทร : 0933983688


นายลำดวน คงช่วย
คนสวน
เบอร์โทร : 0621967381


นางสาวอรสา คำศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุจิตตา สัมโย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 081-3086239


นายศิริรัตน์ มะโนรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 090-0480038


นางสาวอนุชิดา เมืองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-2411724


นางสาวกานดา โนนกลาง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เบอร์โทร : 065-3326609


นางสาวพีรญา ศรีน้อย
อาสาสมัครบริบารท้องถิ่น
เบอร์โทร : 092-2549877