เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเอกอมร มะโนรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
เบอร์โทร : 061-9643636


นายอภิรักษ์ มะโนรัตน์
รองนายกฯ
เบอร์โทร : 065-2527953


นายสุพิศ บัวพันธ์
รองนายกฯ
เบอร์โทร : 081-6691167


นายทองสุข พวงพันธ์
ที่ปรึกษาฯ
เบอร์โทร : 061-0531196


ว่าที่ร้อยตรี ภูมิรัฐ สิงห์วิชา
เลขานุการฯ
เบอร์โทร : 084-9606508