เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางราตรี เวชกามา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0640965209


นางปณิตตา ยอดใส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 0878807287


นางวิสุดา ตราวนิชกุล
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 0949487998


นางสาวจิราพร สมศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0833589865


นางบุญเกิด มะโนรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0952867478


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ว่าง
คนงานทั่วไป