เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลหนองใหญ่


วิสัยทัศน์

“วิถีเกษตรอินทรีย์  สุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย Aa


 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 934