เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 19

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ในสังกัด ทต.หนองใหญ่ประจำปี พ.ศ.2566   17 เม.ย. 2566 92
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 58
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2565 104
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล กทจ   7 มี.ค. 2565 114
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   7 มี.ค. 2565 101
มาตรฐานทั่วไปดกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก แต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562   7 มี.ค. 2565 116
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2565 96
ซักซ้อมแนวทางการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานทั่วท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   7 มี.ค. 2565 108
หลักเกณฑ์วิธีการประฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   7 มี.ค. 2565 94
คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน 2565   7 มี.ค. 2565 94
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจและแต่งตั้ง   2 ก.ค. 2564 186
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน   2 ก.ค. 2564 243
คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน   2 ก.ค. 2564 224
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฯ และกลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการฯ   26 เม.ย. 2564 177
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   26 เม.ย. 2564 146
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-6การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ หมวด 7 วินัยฯ หมวด 8 การอุทรณ์และหมวด 9 การร้องทุกข์   26 เม.ย. 2564 124
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-5-การแต่งตั้งและการให้จากพ้นตำแหน่ง   26 เม.ย. 2564 127
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   26 เม.ย. 2564 144
หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558   26 เม.ย. 2564 352
มาตรฐานพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3   26 เม.ย. 2564 240
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่กับการบริหารงานบุคคล   26 เม.ย. 2564 155
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 2564 170
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 2564 157
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 155
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560   26 เม.ย. 2564 143
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2   26 เม.ย. 2564 131
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล   26 เม.ย. 2564 127
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบบรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   26 เม.ย. 2564 180
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   26 เม.ย. 2564 142
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 141