เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ในสังกัด ทต.หนองใหญ่ประจำปี พ.ศ.2566   17 เม.ย. 2566 17
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 9
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2565 70
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล กทจ   7 มี.ค. 2565 69
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   7 มี.ค. 2565 60
มาตรฐานทั่วไปดกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก แต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562   7 มี.ค. 2565 68
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2565 54
ซักซ้อมแนวทางการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานทั่วท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   7 มี.ค. 2565 55
หลักเกณฑ์วิธีการประฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   7 มี.ค. 2565 52
คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน 2565   7 มี.ค. 2565 55
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจและแต่งตั้ง   2 ก.ค. 2564 145
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน   2 ก.ค. 2564 189
คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน   2 ก.ค. 2564 182
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฯ และกลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการฯ   26 เม.ย. 2564 124
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   26 เม.ย. 2564 108
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-6การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ หมวด 7 วินัยฯ หมวด 8 การอุทรณ์และหมวด 9 การร้องทุกข์   26 เม.ย. 2564 86
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-5-การแต่งตั้งและการให้จากพ้นตำแหน่ง   26 เม.ย. 2564 91
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   26 เม.ย. 2564 103
หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558   26 เม.ย. 2564 234
มาตรฐานพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3   26 เม.ย. 2564 159
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่กับการบริหารงานบุคคล   26 เม.ย. 2564 109
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 2564 129
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 2564 114
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 115
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560   26 เม.ย. 2564 98
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2   26 เม.ย. 2564 92
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล   26 เม.ย. 2564 89
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบบรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   26 เม.ย. 2564 138
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   26 เม.ย. 2564 101
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 99