เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ออนไลน์ : 4

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562   23 มี.ค. 2566 105
ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต.เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ พ.ศ2563   21 มี.ค. 2566 86