เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ออนไลน์ : 5

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ วันที่ โหลด
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 2566   21 มี.ค. 2566 89
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562   21 มี.ค. 2566 81