เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อ พิจารณากลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อ พิจารณากลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายลำมูล เพชรนาม เป็นประธานกรรมการในที่ประชุม พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะกรรมการแปรญัตติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้จัด ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อ พิจารณากลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 62
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 220)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 307)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 260)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 336)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 373)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 327)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 638)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :