เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ด้วยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เพื่อ อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  ข้อ ๔.๑  วาระที่ ๒ แปรญัตติ ข้อ ๔.๒ วาระที่๓ ลงมติให้ความเห็นชอบ
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๖๖
นางอัจฉรา ศรชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 348
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 264)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 362)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 318)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 399)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 451)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 393)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 786)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :