เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567
เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้เกิดหลังวันที่ 3 กันยายน 2507 - 2 กันยายน 2508 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกรคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2508 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2508)
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอเทศบาลตำบลหนองใหญ่
4.ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
**5**รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่
หลักฐานในการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
ลงทะเบียนได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามได้ที่
045-60-3076
093-392-8326
นางสาวจันทร์จิรา เย็นใจ นักพัฒนาชุมชน
090-284-1141
นาย ณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล ผช.นักพัฒนาชุมชน
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 9 ตุลาคม 2566   View : 486
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :