เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์
ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567
ยื่นขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่ที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาสูติบัตรของผู้พิการจำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.ใบรับรองความพิการโดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกำหนด จำนวน 1 ฉบับ
5.กรณีผู้พิการเป็นผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถในกรณีนี้ผู้พิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถยื่นความร้อนด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ แต่กรณีขอยื่นแทนได้ โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นได้หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากผู้พิการ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลหนองใหญ่ตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอนุเคราะห์ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.กรณีผู้พิการเป็นผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถในกรณีนี้ผู้พิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถยื่นความร้อนด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ ยืนคำขอแทนได้ แต่ต้องนำหลักฐานของผู้พิการไปแสดงต่อข้าราชการท้องถิ่น
3.ให้ผู้พิการหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานเอกสารดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ติดต่อสอบถามได้ที่
045-60-3076
093-392-8326
นางสาวจันทร์จิรา เย็นใจ นักพัฒนาชุมชน
090-284-1141
นาย ณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล ผช.นักพัฒนาชุมชน
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 9 ตุลาคม 2566   View : 375
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :