เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๕


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อ ๑. รายงานผลปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ครบรอบหนึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องการบริหารจัดการกิจการประปา พ.ศ..... อาศัยความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๔๘๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศณวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 27 มิถุนายน 2565   View : 252
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 275)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 376)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 328)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 408)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 461)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 401)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 805)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :