เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อ ๑. รายงานผลปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ครบรอบหนึ่งปีประจำปี ๒๕๖๕ ๒.พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่องกิจการประปา พ.ศ..... ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 27 มิถุนายน 2565   View : 233
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 275)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 376)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 328)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 408)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 462)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 401)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 805)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :