เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วย
งานของรัฐ
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 31 มกราคม 2566   View : 520
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :