เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ด้วยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อ ๑. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๓. รับโอนระบบท่อส่งน้ำพร้อมครุภัณฑ์ - วัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ห้วยทับทัน - อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จากกรม ชลประทานเขตที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา ๔. การโอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เวลา ๑๙.๓๐ น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕
นางอัจฉรา ศรชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566   View : 23
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 164)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 226)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 200)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 275)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 302)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 261)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 432)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :