เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด

ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด
****************************************************************
ตามที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประประจำปี ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Grondwater bank) จำนวน ๗๗๗,๗๗๗ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบเจ็ดบาทถ้วน)เพื่อก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดรูปแบบตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๒๐๐ จุด ในการกักเก็บน้ำใต้ดินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่ออุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ประปาหมู่บ้านเป็นต้น อีกทั้งเกิดสุขภาวะชุมชนครัวเรือนที่ดีป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อต่างๆเช่นโรคไข้เลือดอออก นั้น
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลหนองใหญ่ทุกครัวเรือน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยสมัครได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหรือที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่จะเริ่มดำเนินโครงการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จึงขอชี้แจงข่าวประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาส นี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 30 มีนาคม 2566   View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :