เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพื่อ โอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ด้วยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อ โอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่เวลา ๐๙.๐๐ น .
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
นางอัจฉรา ศรชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 23 มิถุนายน 2566   View : 371
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  (ดู 264)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 362)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ดู 318)
สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 399)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔   (ดู 451)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  (ดู 393)
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่  (ดู 786)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :