เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ระบบการระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และสอดคล้องกับผังเมืองที่วางไว้
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นในปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอีทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้วเพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่ง
3.การพัฒนาการศึกษา
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรองรับประชาคมอาเซียน
3.2พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3.3ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ
4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.1รณรงค์ปลูกจิตสำนึก หรือสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
4.2จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความร่มรื่นสวยงาม ลดภาวะ โลกร้อน
5.การพัฒนาเกษตรกรรม
5.1การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์
5.2การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
5.3การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
5.4การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
5.5การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
5.6การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
5.7การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตั้งแต่ตั้งครรภ์ พัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม
6.2ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน
6.3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการ ความสามารถในการพัฒนาแบบองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
6.4พัฒนากระบวนการทำงานเน้นเชิงรุก โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีประชาคม/เครือข่ายองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ศูนย์การเรียนชุมชนฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
6.5จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามระบบหลักวิชาการ
6.6ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาการให้บริการสาธารณะสุข
7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
7.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
7.2 สร้างกลไกการพัฒนาชุมชนแห่งความพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักการดำรงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง
8.การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
8.1 ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น
 8.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 8.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว
9.การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
9.1 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาล และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ทุกภาคส่วน ในการเสนอแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
9.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน
9.3 สร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ให้ทันสมัยเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564   View : 592