เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทษบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผูู้บริการข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 10 เมษายน 2566   View : 483