เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มี ขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มี ขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุ
เมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๖,๘๒๘.๕๑
บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566   View : 416
ประกาศราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มี ขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู 416)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบล งใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ bidding)  (ดู 432)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบล งใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding)  (ดู 427)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :